Organizační řád a propozice soutěže

ČÁST PRVNÍ
POVAHA A CÍL CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE „ZELENÁ PODNIKÁNÍ“

Čl. 1 - Povaha a cíl soutěže „Zelené podnikání“
 1. Soutěž vede soutěžící k pochopení jak podnikat v souladu s přírodou, jak porozumět svým penězům a kde najít investice nutné k zelenému podnikání.
 2. Cílem soutěže „Zelené podnikání“ je seznámit žáky základních a středních škol s problematikou podnikání, které je v souladu s udržitelným rozvojem společnosti a etickými zásadami. Soutěž současně rozšíří praktické a teoretické znalosti soutěžících v oblasti podnikání, inovací a kreativního myšlení, ekonomiky a udržitelného rozvoje. Součástí soutěže je vzájemná spolupráce učitelů a předávání si zkušeností, a to nejen na školách, ale rovněž v rámci volnočasových aktivit.
 3. Soutěž „Zelená podnikání“ by měla účastníkům pomoci osvojit si soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k pochopení sociálních, ekonomických a enviromentálních souvislostí s finančním zabezpečením investic pro podnikání a s ohledem na měnící se situace v životě i ve společnosti.
 4. Soutěž „Zelená podnikání“ má jednotná pravidla pro celé území České republiky. 
Čl. 2 - Účast v soutěži
 1. Soutěže „Zelené podnikání“ se mohou zúčastnit žáci II. stupně základní školy a středních škol:
  • V rámci školního kola si školy vyberou 3 až 4 členné družstvo z žáků alespoň dvou ročníků, které reprezentuje školu v krajském resp. celostátním kole.
  • Výběr je v pravomoci školy, doporučena je forma školního kola založená na znalostním testu.
 2. Účast žáků i učitelů v soutěži „Zelená podnikání“ je dobrovolná.
ČÁST DRUHÁ
ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SOUTĚŽE „Zelená podnikání“


A) Základy organizace a řízení soutěže „Zelená podnikání“

Čl. 3 - Vyhlašování, organizace a řízení soutěže „Zelená podnikání“
 1. Soutěž je v seznamu soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Spoluvyhlašovatelem soutěže „Zelená podnikání“ (dále též jen „organizátor“) je Asociace pedagogů základního školství České republiky o.s. 
 2. Celkový průběh soutěže garantuje a zajišťuje Asociace pedagogů základního školství České republiky o.s. jako organizátor ve spolupráci se školami a dalšími státními institucemi a organizacemi, orgány státní správy, krajskými koordinátory, partnery a sponzory. 
 3. Soutěž „Zelená podnikání“ je postupovou soutěží. Organizuje se ve třech kolech:
  • školní kolo (dobrovolné, dle možností školy),
  • krajské kolo (v případě většího počtu soutěžících týmů za daný kraj),
  • celostátní kolo. 
 4. Organizaci a řízení jednotlivých kol soutěže upravují Čl. 5. až 7. 
Čl. 4 - Informace o soutěži
 1. Informace o soutěži včetně harmonogramu aktuálního ročníku budou průběžně vyhlašovány v médiích a oznámeny na webových stránkách projektu www.zelenapodnikani.cz 
 2. V případě změn termínů, místa konání, apod., zajistí organizátor informovanost na webových stránkách uvedených v Čl. 4 odst. 1., případně rozešle elektronickou poštou. 
 3. S veškerými daty o soutěžících, získanými v průběhu a pro potřeby soutěže bude nakládáno podle zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
B) Organizace a řízení jednotlivých kol soutěže

Čl. 5 - Školní kolo
 1. Zodpovědnou osobou za uskutečnění soutěže ve škole je ředitel(ka), který(á) pověří příslušného pedagogického pracovníka organizací soutěž (dále též jen „pověřený pedagog“). 
 2. Úkolem pověřeného pedagoga je:
  • přihlásit se na webové stránky www.zelenapodnikani.cz jako pověřený pedagog školy, která se zúčastní soutěže. Každá škola se přihlásí svým identifikačním číslem školy IZO (Identifikační Znak Organizace). Při prvním přihlášení vyplní údaje o škole, zadá své jméno a adresu elektronické pošty, která bude používána pro komunikaci se systémem soutěže. Vzápětí obdrží unikátní kód pro přístup školy do informačního souboru soutěže. V průběhu soutěže se pověřený pedagog přihlásí znovu a uvede počet soutěžících žáků v jednotlivých třídách v zastoupení jednotlivých ročníků (6., 7., 8. a 9. ročník ZŠ).
  • propagovat soutěž „Zelená podnikání“ mezi žáky a informovat je o podmínkách soutěže a předá přihlášku a soutěžní materiály, 
  • umožnit žákům přístup do počítačové učebny s připojením na internet (pro krajské kolo),
  • poskytovat žákům odbornou pomoc při přípravě na soutěž „Zelená podnikání“,
  • informovat žáky o výsledcích školního kola,
  • sestavit tým pro krajské kolo a přihlásit ho na webové stránce www.zelenapodnikani.cz,
  • doprovázet tým při účasti v celostátním kole.
 3. Školních kol se mohou účastnit všichni žáci příslušné školy, pokud navštěvují nejméně 6. ročník ZŠ.
 4. Školní kolo organizuje „pověřený pedagog“, například formou zkušebního testu z materiálů doporučených na webových stránkách soutěže www.zelenapodnikani.cz. Nicméně v případě menšího počtu zájemců lze vybrat týmy pro krajské kolo i přímo bez testování.
Čl. 6 - Krajské kolo
 1. Krajské kolo se organizuje přes internet v případě dostatečného počtu soutěžících týmů, a to ve dvou kategoriích - základní školy a střední školy. V případě, že je týmů nedostatek, postupují rovnou do celostátního kola.
 2. Do celostátního kola postupuje z krajského kola tým, který získá nejvyšší počet bodů (správných odpovědí). V případě shody počtu bodů (v řešení testu), rozhodne o postupujícím týmu los.
 3. Do krajského kola lze přihlásit maximálně dva týmy za jednu školu.
 4. Krajská kola budou probíhat tak, že ve školách pověřený pedagog, který dohlíží nad regulérností soutěže, umožní týmům přístup na internet. Soutěžní tým se přihlásí společně na jednom PC prostřednictvím webových stránek www.zelenapodnikani.cz unikátním kódem a heslem, které obdrží od pověřeného pedagoga. Kapitán týmu zadá přihlašovací údaje: název týmu, jméno, příjmení, členů týmu a jejich datum narození. Pověřený pedagog zkontroluje všechny přihlašovací informace a doplní své jméno a příjmení do pole „osoba odpovědná za dohled“. Pověřený pedagog soutěžícím žákům školy unikátní klíč, kterým se týmy přihlásí na stránky soutěže. 
 5. Soutěžící týmy mají na prostudování textů, internetových odkazů a úkolů čas několik dní dle harmonogramu soutěže daného roku.
 6. Soutěžní krajské kolo bude ukončeno kapitánem týmu odesláním odpovědí nebo po uplynutí časového limitu. Od okamžiku zahájení testu, každý tým řeší otázky a příklady, případně pracují s modelem v časovém rozmezí určeném pro krajské kolo.
 7. Organizátor jmenuje odbornou porotu, která provede bodové ohodnocení výsledků jednotlivých týmů.
 8. Výsledky krajských kol budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.zelenapodnikani.cz a budou zaslány pověřenému pedagogovi příslušné školy elektronickou poštou, včetně údajů o členech týmů, kteří postoupili do celostátního kola.
Čl. 7 - Celostátní kolo
 1. Celostátní kolo organizuje organizátor soutěže, Asociace pegagogů základního školství České republiky o.s., za podpory partnerů a sponzorů.
 2. Organizátor zašle elektronickou poštou všem účastníkům minimálně 20 dnů před datem konání celostátního kola informace s přesným termínem a místem konání celostátního kola, případně další důležité informace. 
 3. Organizátor jmenuje odbornou porotu z řad odborníků z akademické sféry a praxe, která bude posuzovat prezentaci podnikatelských záměrů jednotlivými soutěžními týmy.
 4. Celostátní kolo spočívá v prezentaci podnikatelských záměrů, které jsou odbornou porotou hodnoceny podle několika kritérií. Celkové pořadí bude určeno dle součtu bodových hodnocení v jednotlivých částech. V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet umístění na 1. místě v jednotlivých částech. V případě rovnosti tohoto kritéria rozhodnou doplňující otázky.
 5. Porota vyhodnotí výsledky celostátního kola a na jejich základě stanoví pořadí týmů podle úspěšnosti.
 6. Porota rozhoduje o námitkách proti průběhu soutěže i o odvolání proti dosaženým výsledkům. Její rozhodnutí je konečné.
 7. Celostátní kolo se uskuteční za účasti diváků, významných osobností a médií.
 8. Týmy obdrží diplom s vyznačeným umístěním a věcné dary.
 9. Výsledky a řešení celostátního kola budou zveřejněny na webových stránkách soutěže nejpozději do tří dnů po ukončení celostátního kola. Veškeré testy a vzorové odpovědi mají školy možnost používat ve výuce bezplatně.
ČÁST TŘETÍ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Čl. 8 - Propagace soutěže „Zelená podnikání“
 1. Soutěž „Zelená podnikání“ propaguje zejména organizátor- tj. Asociace pedagogů základního školství České republiky o.s., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, partneři a podle možností i jiné osoby, orgány nebo instituce.
 2. Ředitel školy, pověřený pedagog, krajský koordinátor či osoba dále zmocněná organizátorem zprostředkovávají žákům a veřejnosti informace o soutěži „Zelené podnikání“.
Čl. 9 - Bezpečnost při soutěži
 1. Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků po dobu dopravy na soutěž a v průběhu soutěže „Zelená podnikání“ se řídí § 7 vyhlášky č.55 / 2005 Sb.
Čl. 10 - Účinnost
 1. Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.